Geffen, 25 mei 2015

Aan de registrerende leden van het Swifter Schapenstamboek.

Geacht lid,

Het aflamseizoen zit er weer op. Hopelijk is alles naar wens verlopen.

De vroegste lammeren zijn al weer gespeend en over enkele weken start het keur- en scanseizoen 2015.

Dit jaar is het verplicht om de te keuren rammen ook te laten scannen als je ze voor de stamboek fokkerij wilt inzetten

Het bestuur heeft besloten om het tarief voor het scannen  met de helft te verlagen tot 1 euro per te scannen lam om zo veel mogelijk lammeren willekeurig ( ram en ooi wel geregistreerd) te scannen en hoopt dat veel fokkershun lammeren laten scannen op spierdikte en vetbedekking. Samen met het gewicht van de lammeren kunnen wij als Swifter Schapenstamboek dan de fokwaarden voor groei, spierdikte en vetbedekking laten berekenen. Deze cijfers kan de fokker vervolgens gebruiken bij zijn selectie.

De scancijfers zijn echter alleen te gebruiken als bij het scannen aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Hieronder treft u de aanbevelingen van de fokkerijspecialist Jan ten Napel aan.

Jan ten Napel: “Hoe je de lammeren kiest die gemeten moeten worden is nog belangrijker dan het aantal dieren dat je scant”.
Het principe van fokwaardeschatting is eigenlijk: Eerst meten (en fokwaarden schatten) en daarna selecteren uit de gemeten dieren. Eerst selecteren en dan meten om te kijken wat je hebt gedaan leidt tot zeer geringe erfelijke verbetering.
Wanneer men toch eerst wil selecteren en daarna meten, zijn mijn aanbevelingen de volgende:
1. Meet tenminste vijf willekeurige geregistreerde Swifters naast het geselecteerde dier om een goede indruk te krijgen van het gemiddelde van het bedrijf (= niveau van de bedrijfspopulatie)..
2. Meet zoveel mogelijk gelijke aantallen per vaderdier en meet geregistreerde Swifter lammeren van alle gebruikte vaderdieren, indien mogelijk.
3. Als er geen willekeurige geregistreerde ramlammeren meer zijn, kunnen er ook geregistreerde Swifterooilammeren als willekeurige (=aselecte) dieren gemeten worden. Daarin is meestal minder zwaar geselecteerd en zijn vaak wel voorhanden.
Tot zover de aanbevelingen van Ten Napel.

De voorwaarden voor scannen in 2015 zijn gelijk aan die in 2014, nl.:

Meet tenminste 5 willekeurige geregistreerde lammeren naast de te keuren ram om een goede indruk te krijgen van het gemiddelde van het bedrijf. Dit geldt, wanneer u slechts 1 ram laat keuren.
Wilt u 2 rammen laten keuren: Meet dan tenminste 8 (2x4) aselecte geregistreerde ram- of ooilammeren naast de 2 te keuren rammen wanneer die 2 rammen dezelfde vader hebben. Meet tenminste 10 (2x5) aselecte geregistreerde ram- of ooilammeren naast de 2 te keuren rammen wanneer die 2 rammen elk een andere vader hebben.
Wilt u 3 of meer rammen van dezelfde vader laten keuren: Meet dan naast elke te keuren ram nog eens 3 aselecte geregistreerde ram- of ooilammeren van dezelfde vader.
Laat zoveel mogelijk gelijke aantallen per vaderdier scannen en scan lammeren (rammen of ooien) van alle gebruikte vaderdieren. Scan uitsluitend geregistreerde dieren, anders kunnen de gemeten waarden niet in het stamboekprogramma verwerkt worden!

  • Wanneer de fokker alleen de te keuren rammen laat scannen en er zijn nog andere lammeren van die leeftijd op het bedrijf aanwezig die hij niet laat scannen, dan worden de scancijfers niet meegenomen in de fokwaardeberekening.
  • Laat de dieren keuren en scannen op het bedrijf van geboorte: Daar zijn de andere nakomelingen van dezelfde vader aanwezig die onder vergelijkbare omstandigheden gehouden zijn. Uit die groep dienen de aselect te kiezen dieren te worden gehaald om ook te scannen. Wacht dus met uitleveren van verkochte fokramlammeren tot ze gescand zijn.
  • Het optimale gewicht van de te scannen lammeren ligt tussen de 25 en 55 kg.

Noot-1:

Voor de vroegste lammeren is er een voorronde keuren en scannen: periode 1 juni – 15 juni.

Opgave vóór 30 mei.

Opgaven voor de vóórronde worden onder voorbehoud genoteerd. Indien nl. in deze periode in een bepaalde regio geen rendabele route te plannen is, kan het voorkomen dat het keuren en scannen bij die fokker(s) wordt doorgeschoven naar de reguliere keur- en scanronde. U wordt daar uiteraard over geïnformeerd.

De overige lammeren worden gekeurd/gescand in de reguliere keur- en scanronde: periode 16 juni t/m 31 juli. Opgave vóór 5 juni .

Voor België wordt in overleg met de regio-vertegenwoordiger ( Steven Vandecasteele) aan een aangepaste routeplanning gewerkt.

Het Swifter stamboek laat dit jaar maar één maal de fokwaardeschatting voor de vleeslamindex berekenen.

Dit gebeurt zo spoedig mogelijk na 1 augustus.

Noot-2: De keurmeesters zijn door ons op de hoogte gebracht van bovenstaand scanprotocol. Zij zullen u mogelijk vragen om meer dieren te laten scannen dan u van plan was. Dat zullen ze doen, wanneer ze vinden, dat het scannen van de door u opgegeven aantal lammeren geen zin heeft en u toch een fokwaardeschatting/ indexberekening in het stamboek wilt laten vastleggen.
Het stamboek dient uitsluitend bruikbare gegevens op te slaan die betrouwbaar zijn.
Dat sommige gegevens een grote inspanning vragen is soms vervelend. Maar dat is geen reden voor een stamboek om dan maar met minder genoegen te nemen: Het is de bedoeling, dat de gegevens bruikbaar, betrouwbaar en zinvol zijn. In het onderhavige geval van scangegevens is bovenstaande minimaal vereist.

Noot-3: Alle te keuren en te scannen lammeren dienen opgehokt te zijn.

Het keuren van de dieren moet op een harde ondergrond zijn. Zonder een dikke laag stro, dit om het beenwerk goed te kunnen bekijken.

De fokker moet zorgen voor 2 personen om de NSFO/NTS inspecteur te helpen.

De informatie om het keuren en scannen vlot te laten verlopen, staat ook op onze website.

Houdt ook de informatie op onze website www.swifter.nl in de gaten.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij:

Hans van Middelaar, tel. 0031-(0)402261878. of 06-11 00 08 08

voor de Belgische leden Steven Vandecastele tel. 051-589443 of 0479-267599

Tarieven keuren en scannen 2015.

Het bestuur is van mening dat de door het stamboek te betalen kosten voor keuren en scannen meer in overeenstemming moeten zijn met de aan de fokkers doorberekende kosten voor keuren en scannen.

Aangezien het NSFO haar tarief voor de voorrijkosten heeft aangepast, zijn wij als stamboek genoodzaakt deze verhoging eveneens door te berekenen.

WILT U AUB ZO SNEL MOGELIJK DOORGEVEN OF U LAAT KEUREN/SCANNEN.

Indien U na 5 juniopgeeft en de keurmeester een aparte rit voor U in moet plannen zijn wij genoodzaakt de extra kosten bij U in rekening te brengen.

Voorrijkosten: € 32,50 , dit tarief geldt voor alle adressen waar gekeurd/gescand wordt.

Het tarief van keuren: € 7,50 per te keuren ram.

Het tarief van scannen: 1,00 voor alle te scannen lammeren.

Bijlage: Aanmeldingsformulier Rammenkeuring 2015.

 

Additional information